Πρακτική άσκηση

Το ΙΝΑΓΡΟΚ είναι εγγεγραμμένο στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της πρακτικής άσκησης φοιτητών «ΑΤΛΑΣ» (http://atlas.grnet.gr/) και αποτελεί Φορέα Υποδοχής πρακτικής άσκησης φοιτητών (Υπεύθυνη : Μαγδαληνή Μπαρδουνιώτη, τηλ. 210 2756596 –εσ. 6, bardounioti@agreri.gr)