Ενεργειακά αυτόνομα έξυπνα θερμοκήπια (BriteGreen)

Πρόγραμμα & Δράσεις: 

Οι δράσεις που συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα Britegreen ήταν:

  • Συλλογή δεδομένων - Αναλυτική Παρακολούθηση - Παρακολούθηση καλλιεργειών στα θερμοκήπια
  • Ανάλυση Δεδομένων
  • Οικονομική Αξιολόγηση
  • Υπολογισμός Μεταβλητών Δαπανών (κόστος των λιπασμάτων, φαρμάκων, σπόρων και καυσίμων, κόστος άρδευσης, δαπάνες εργασίας, κά)
  • Δημιουργία τεχνικοοικονομικών δεικτών
  • Υπολογισμός Οικονομικών Αποτελεσμάτων
  • Συγγραφή Έκθεσης

 

Συμμετέχοντες ερευνητές και προσωπικό: 
Ημερομηνία Έναρξης: 
2 013
Ημερομηνία Λήξης: 
2 014