Στρατηγική μελέτη για την αναζήτηση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων μέσω της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στην περιοχή των Πρεσπών στο Νομό Φλώρινας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η παρούσα μελέτη αφορά σε μία ολοκληρωμένη παρουσίαση των χρηματοδοτικών μέτρων της Νέα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά τα μέτρα, οι δυνατότητες εφαρμογής τους καθώς και οι δικαιούχοι. Η καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή των Πρεσπών, μιας ιδιαίτερα περιβαλλοντικά σημαντικής περιοχής, οδήγησε στην επιλογή της ανάπτυξης συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων, οι οποίες αποτελούν προτεραιότητα για τις Πρέσπες. Η όποια προσέγγιση και σύνταξη των θεματικών ενοτήτων πραγματοποιήθηκε δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση και προστασία των σημαντικών οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας καθώς και των ιδιαίτερων κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Η εφαρμογή των μέτρων της Νέας ΚΑΠ στις Πρέσπες, θα πρέπει να συνυπολογίσει την ελάχιστη ή μηδενική επίπτωση στο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα ενώ παράλληλα να εξασφαλίσει τη διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Συμμετέχοντες ερευνητές και προσωπικό: 
Ημερομηνία Έναρξης: 
2 014
Ημερομηνία Λήξης: 
2 015
Χρηματοδότηση: 
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και Δήμος Πρεσπών