Καλώς ήλθατε στο ΙΝΑΓΡΟΚ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας (ΙΝΑΓΡΟΚ) είναι ερευνητικό ινστιτούτο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο.) - "ΔΗΜΗΤΡΑ", που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ΙΝΑΓΡΟΚ αποτελεί τον εθνικό φορέα εξεύρεσης λύσεων στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα του αγροδιατροφικού τομέα, μέσω της ερευνητικής του δραστηριότητας και της αποτελεσματικής διάχυσης των πορισμάτων της, στους άμεσα ενδιαφερόμενους και στην επιστημονική κοινότητα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή του ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Κ. είναι να προσφέρει ενημέρωση και επιστημονική στήριξη σε όλους όσοι λαμβάνουν αποφάσεις στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σχετικά με θέματα οικονομίας και πολιτικής που αφορούν στην αγροτική οικονομία, τις βιομηχανίες γεωργικών εισροών και τροφίμων & ποτών, τους φυσικούς πόρους και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου.