Καταγραφή και Αξιολόγηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στον Αγροτροφικό Τομέα

Καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης δραστηριότητας Ελλήνων εφευρετών και επιχειρήσεων όσον αφορά τα δυο σημαντικότερα είδη  Πνευματικών Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας με εφαρμογές και εκφάνσεις στον Αγρό-τροφικό τομέα:i) Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ),ii) Εμπορικά Σήματα (ΕΣ).

Συμμετέχοντες ερευνητές και προσωπικό: 
Ημερομηνία Έναρξης: 
2 014
Ημερομηνία Λήξης: 
2 015