Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων

Στα πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για τη Συλλογή, Διαχείριση και Χρήση Δεδομένων στον Τομέα της Αλιείας σύμφωνα με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2010/93 γίνεται συλλογή κοινωνικοοικονομικών δεδομένων για τη θαλάσσια αλιεία. Το ΙΝΑΓΡΟΚ είναι υπεύθυνο για την ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας στην Καβάλα.

Πρόγραμμα & Δράσεις: 

 

 • Δειγματοληψία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος
 • Εκπαίδευση συνεντευκτών – Σεμινάριο
 • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας για τον κλάδο Θαλάσσια Αλιεία
 • Δημιουργία ερωτηματολογίου
 • Διορθώσεις στο ερωτηματολόγιο - Οδηγίες για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων
 • Παρακολούθηση-οργάνωση έρευνας και συλλογή στοιχείων
 • Κατασκευή βάσης δεδομένων
 • Αξιολόγηση των ερωτηματολογίων
 • Εισαγωγή στοιχείων στη βάση δεδομένων
 • Ανάλυση στοιχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.93/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί θεσπίσεως πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας για την περίοδο 2011-2013.
 • Στατιστική ανάλυση - Αποτελέσματα έρευνας και αναγωγή αποτελεσμάτων από το δείγμα στο συνολικό πληθυσμό
 • Διορθώσεις – Παρεμβάσεις για αλλαγές στο μέλλον

  

Επιστημονικός Υπεύθυνος(η): 
Συμμετέχοντες ερευνητές και προσωπικό: 
Ομάδα Έργου: 
Δρ Σταμάτης Μάντζιαρης
Ημερομηνία Έναρξης: 
2 013
Ημερομηνία Λήξης: 
2 024