Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών προς άλλες απασχολήσεις.

Το έργο εντάχθηκε στο Μέτρο 10 του Καν.(ΕΚ)2182/02 και αφορούσε την υλοποίηση καινοτόμων εμπειριών αποδεικτικού χαρακτήρα για την τεκμηρίωση της δυνατότητας των καπνοπαραγωγών να στραφούν προς την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών. Το έργο αφορούσε στην πιλοτική καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη διασύνδεση όλων των επιμέρους τμημάτων της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας βιοκαυσίμων, με στόχους αφενός την ολοκληρωμένη τεχνική και οικονομική αξιολόγηση της δυνατότητας των πρώην καπνοπαραγωγών να στραφούν προς αυτές τις καλλιέργειες και αφετέρου τη διάχυση της δημιουργουμένης γνώσης στους καπνοπαραγωγούς (πιλοτικοί αγροί αποδεικτικού χαρακτήρα). Στα τελικά παραδοτέα του έργου που εκπονήθηκε με τη συμμετοχή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περιλαμβάνονταν τα ακόλουθα: 1. Η αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας βιοκαυσίμων και της δυνατότητας των καπνοπαραγωγών να στραφούν προς ενεργειακές καλλιέργειες, 2. η εγκατάσταση πιλοτικών/επιδεικτικών αγρών και η καταγραφή των απαραίτητων τεχνικών και οικονομικών στοιχείων, και 3. η ανάλυση των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, η καταγραφή των θεσμικών περιορισμών και η πρόταση βέλτιστου επιχειρηματικού μοντέλου.

Συμμετέχοντες ερευνητές και προσωπικό: 
Ημερομηνία Έναρξης: 
2 004
Ημερομηνία Λήξης: 
2 006
Χρηματοδότηση: 
European Tobacco Fund