Ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ και επιπτώσεις στην ελληνική γεωργία από το ενδεχόμενο ριζικής αλλαγής ή κατάργησης του συστήματος ποσοστώσεων γάλακτος από το 2008, Εμπειρογνωμοσύνη

Η πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προβλεπόμενη ενδιάμεση επανεξέταση των ρυθμίσεων της πολιτικής στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ουσιαστικά υιοθετεί τις προτάσεις της μελέτης που εκπονήθηκε από εμπειρογνώμονες του INRA και του Πανεπιστημίου του Wageningen. Όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής, προτείνονται τέσσερις επιλογές πολιτικής για την ανάπτυξη του γαλακτοκομικού τομέα την περίοδο 2008 – 2015. Αυτές είναι:                  i.    Συνέχιση του Προγράμματος Δράσης 2000.                ii.    Επανάληψη της προσέγγισης του Προγράμματος Δράσης 2000.               iii.    Εισαγωγή διττού καθεστώτος ποσοστώσεων.               iv.    Κατάργηση ων ποσοστώσεωνΟι προτάσεις αυτές διερευνώνται και αξιολογούνται στην παρούσα εμπειρογνωμοσύνη σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου στη χώρα. Τα κύρια από αυτά είναι, πρώτον, το ξηροθερμικό περιβάλλον της χώρας που συνεπάγεται υψηλό κόστος παραγωγής χονδροειδών ζωοτροφών και έντονο ανταγωνισμό για τη χρήση του εδάφους από τους κλάδους φυτικής παραγωγής. Γι’ αυτό η χώρα καθ’ όλη τη μεταπολεμική περίοδο είναι ελλειμματική σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Δεύτερον, η απόσταση της εγχώριας ελλειμματικής αγοράς από τις πλεονασματικές περιοχές της Ένωσης που συνεπάγεται διαφορά μεταξύ των τιμών ίση με το κόστος μεταφοράς, ιδιαίτερα για τη μεταφορά του φρέσκου γάλακτος για την οποία υπάρχουν περιορισμένα χρονικά όρια. Έτσι, οι τιμές στο εσωτερικό είναι από τις υψηλότερες της Ένωσης. Η διαμόρφωση υψηλών τιμών αφ’ ενός μεν αμβλύνει την πίεση για διαρθρωτικές αλλαγές και βελτίωση της αποτελεσματικότητας, αφ’ ετέρου δε μειώνει την αποτελεσματικότητα των μεταποιημένων προϊόντων. Τρίτον, η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία της χώρας, που σε μεγάλη έκταση ασκείται από μικρές σε μέγεθος εκμεταλλεύσεις, υπολείπεται σε επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση με αυτό άλλων χωρών της Ένωσης, όπως προκύπτει από τις διαφορές στα μεγέθη των εκμεταλλεύσεων και τις αποδόσεις.

Συμμετέχοντες ερευνητές και προσωπικό: 
Ημερομηνία Έναρξης: 
2 002
Ημερομηνία Λήξης: 
2 003
Χρηματοδότηση: 
Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος