Μελέτη φράγματος ανάσχεσης ροής και συγκράτησης φερτών υλών χειμάρρου Σημάντρων–Πορταριάς Ν. Χαλκιδικής. Οικονομική αξιολόγηση του έργου (ανάλυση κόστους – ωφελειών)

Το φράγμα ανάσχεσης ροής και συγκράτησης φερτών υλών χειμάρρου Σημάντρων-Πορταριάς Ν.Χαλκιδισκής είναι ένα κοινωφελές έργο που συνεπάγεται δαπάνες και ωφέλειες. Οι δαπάνες του είναι άμεσες και έχουν προϋπολογισθεί από τη μελέτη. Αντίθετα οι ωφέλειες από την κατασκευή του έργου είναι έμμεσες και δεν ποσοτικοποιούνται. Πρόκειται για ωφέλειες για τις οποίες δεν υπάρχει αγορά για να τις αποτιμήσει. Έτσι για την απαιτούμενη οικονομική αξιολόγηση του έργου είναι απαραίτητη η αποτίμηση των προβλεπόμενων ωφελειών, η οποία γίνεται με τη δημιουργία συνθηκών «αγοράς», στην τοπική κοινωνία, μέσω της επιτυγχάνεται η αποτίμησή τους.Πρόκειται για την εφαρμογή της “Contingent Valuation” μέσω της οποίας αποτιμώνται αγαθά και υπηρεσίες για τα οποία δεν υπάρχει αγορά.  Εκτιμάται η διάθεση των κατοίκων να πληρώσουν (Willignes to pay) για κάθε συγκεκριμένη ωφέλεια. Για την εφαρμογή της “Contingent Valuation” καταρτίζεται ερωτηματολόγιο με συγκεκριμένες προδιαγραφές στο οποίο εξηγούνται οι προβλεπόμενες ωφέλειες και ερωτώνται οι κάτοικοι πόσο διατίθενται να πληρώσουν για κάθε ωφέλεια. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιτρέπουν την εκτίμηση της συνολικής αξίας των ωφελειών που θα προκύπτουν από την κατασκευή του φράγματος και κατά συνέπεια στην ανάλυση κόστους – ωφελειών. Η αξιολόγηση αναφέρεται επίσης στην αναγνώριση των προβλημάτων που υπάρχουν στην περιοχή και στην αποδοχή από τους κατοίκους του έργου. Πρόκειται για χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την κατασκευή του φράγματος, πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν με την πραγματοποιούμενη έρευνα.

Συμμετέχοντες ερευνητές και προσωπικό: 
Ημερομηνία Έναρξης: 
2 003
Ημερομηνία Λήξης: 
2 003
Χρηματοδότηση: 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής