Η χρησιμοποίηση εγχώρια παραγόμενων σπερμάτων και σανού κτηνοτροφικών ψυχανθών (ρεβίθι, μπιζέλι, κουκί, κ.α.) ως εναλλακτική προέλευση πρωτεϊνών στη διατροφή των αγροτικών ζώων, με σκοπό την παραγωγή πιστοποιημένων κτηνοτροφικών προϊόντων ποιότητας

Οι ερευνητικοί στόχοι του Προγράμματος και οι αντίστοιχες εργασίες είναι οι εξής:1.      Χρησιμοποίηση κτηνοτροφικών ψυχανθών στη διατροφή των προβάτων σε συνδυασμό με άλλες τοπικά παραγόμενες ζωοτροφές2.      Συγκριτική τεχνικοοικονομική μελέτη των δυο συστημάτων-μεθόδων εκτροφής –παραγωγής .3.      Έλεγχος των αποδόσεων δυο πειραματικών ποιμνίων προβάτων (των 200 περίπου ζώων το καθένα).4.      Έλεγχος της ποιότητας των παραγόμενων ζωοκομικών προϊόντων.

Συμμετέχοντες ερευνητές και προσωπικό: 
Ημερομηνία Έναρξης: 
2 012
Ημερομηνία Λήξης: 
2 014
Χρηματοδότηση: 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης