Διερεύνηση του πολυλειτουργικού ρόλου των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις μειονοτικές περιοχές του βορείου Έβρου

Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι η εξέταση των ιδιαίτερων κοινωνικών, πολιτιστικών, διαχειριστικών και ζωοτεχνικών χαρακτηριστικών των μικρών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις κοινότητες που κατοικούνται από μουσουλμάνους στο βόρειο Έβρο. Για το σκοπό αυτό μελετώνται τόσο οι εκμεταλλεύσεις των μουσουλμάνων κτηνοτρόφων, οι οποίες βρίσκονται υπό τη διαχείριση κυρίως των γυναικών-συζύγων, όσο και οι εκμεταλλεύσεις που ανήκουν στον χριστιανικό πληθυσμό της περιοχής, στις οποίες ο ρόλος της γυναίκας είναι πιο περιορισμένος. Η πολυδιάστατη αυτή προσέγγιση βασίζεται σε πρωτογενή επιτόπια έρευνα με προσωπικές συνεντεύξεις μέσω δομημένου ερωτηματολόγιου. Το δείγμα περιλαμβάνει εκμεταλλεύσεις της γεωγραφικής περιοχής που κατοικείται από μουσουλμάνους, αλλά και εκμεταλλεύσεις των χριστιανικών περιοχών, ώστε να εντοπιστούν συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ τους. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας περιλαμβάνει:

  • Διερεύνηση των διαχειριστικών πρακτικών των εκμεταλλεύσεων στις δύο περιοχές έρευνας
  • Διερεύνηση της κοινωνικής και πολιτιστικής διάστασης αυτών των εκμεταλλεύσεων, στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν τον πολυλειτουργικό τους χαρακτήρα. Ιδιαίτερο άξονα αποτελεί ο ρόλος της γυναίκας στην εκμετάλλευση και στο αγροτικό νοικοκυριό
  • Διερεύνηση των προοπτικών διατήρησης, βελτίωσης και προσαρμογής αυτών των εκμεταλλεύσεων στις συνθήκες που διαμορφώνει η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και  η οικονομική κρίση
Συμμετέχοντες ερευνητές και προσωπικό: 
Ημερομηνία Έναρξης: 
2 012
Ημερομηνία Λήξης: 
2 013
Χρηματοδότηση: 
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης