Αποτίμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών λειτουργιών της πολυλειτουργικής κυπριακής γεωργίας

Το ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει στη διερεύνηση στοιχείων που καθιστούν τη γεωργία της Κύπρου πολυλειτουργική, τα οποία της προσδίδουν ευρύτερους ρόλους από το συμβατικό της παραγωγής τροφίμων και κλωστικών ινών. Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι να επιβεβαιώσει πως υπάρχει ζήτηση από το κυπριακό κοινό για αυτές τις εξωτερικές επιδράσεις και στη συνέχεια να τους αποδώσει αξίες που να αντανακλούν το μέγεθος της επίδρασής τους στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Η ύπαρξη αυτής της ζήτησης οδηγεί στη θεώρηση των πολυλειτουργικών χαρακτηριστικών της γεωργίας ως πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν στην αγροτική ανάπτυξη των περιοχών όπου ασκείται η γεωργία. Με άλλα λόγια, επιχειρείται η εκτίμηση χρηματικών αξιών για εξωτερικές επιδράσεις της γεωργίας, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο άσκησης πολιτικής προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.Η αποτίμηση των αξιών της πολυλειτουργικής κυπριακής γεωργίας βασίζεται στη μέθοδο του πειράματος επιλογής (choice experiment). Η ανάλυση των δεδομένων αποκαλύπτει τις προτιμήσεις του κοινού ως προς τα χαρακτηριστικά της κυπριακής γεωργίας που την καθιστούν πολυλειτουργική και χρηματικές αξίες που αντανακλούν την αξία που τους αποδίδεται. Οι χρηματικές αυτές αξίες μπορούν να ενσωματωθούν στις διαδικασίες λήψης απόφασης για αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στην Κύπρο. Οι Γενικοί στόχοι του Έργου είναι:1. Εντοπισμός των προτιμήσεων των ατόμων ως προς την πολυλειτουργική γεωργία. Η έρευνα με το πείραμα επιλογής θα αναδείξει τις λειτουργίες της πολυλειτουργικής γεωργίας που ενδιαφέρουν περισσότερο την κοινωνία, καθιστώντας συγχρόνως γνωστές εκείνες τις παραμέτρους τις γεωργίας που μπορούν να αξιοποιηθούν ως πόροι για την αγροτική ανάπτυξη. Με αυτή την αναγνώριση είναι δυνατό να διαμορφωθεί μία καθαρή εικόνα για το πως αντιμετωπίζουν οι κύπριοι πολίτες τη γεωργία σαν δραστηριότητα και παράλληλα να εξαχθούν χρήσιμα  συμπεράσματα για το σχεδιασμό πολιτικής..2. Αποτίμηση εξωτερικών επιδράσεων της γεωργίας. Η ύπαρξη τέτοιων αγαθών και οι αξίες τους αναδεικνύουν τους πολλαπλούς ρόλους που επιτελεί η γεωργία και αποτελούν συνιστώσες της συνολικής οικονομικής αξίας της γεωργίας.3. Προσέγγιση της συνολικής οικονομικής αξίας της πολυλειτουργικής γεωργίας της Κύπρου. Αυτή μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για τη συνέχιση της άσκησης αγροτικής πολιτικής, διότι η ύπαρξη θετικών εξωτερικών οικονομιών αυξάνει τα κοινωνικά οφέλη από τη γεωργία, δικαιολογώντας τη μεταφορά εισοδήματος από το μη γεωργικό τομέα στο γεωργικό. Η άσκηση πολιτικής μπορεί να διασφαλίσει την αμοιβή των γεωργών για τις θετικές εξωτερικές επιδράσεις της δραστηριότητάς τους  και παράλληλα να αποτελέσει κίνητρο για τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος(η): 
Ημερομηνία Έναρξης: 
2 008
Ημερομηνία Λήξης: 
2 010
Χρηματοδότηση: 
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου