ΘΑΛΗΣ – Η δυναμική του συστήματος μετακινούμενης αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα. Επιδράσεις στη βιοποικιλότητα

Ο κλάδος της μετακινούμενης αιγοπροβατοτροφίας επιτελεί περιβαλλοντικές λειτουργίες, μέσω της χρήσης ορεινών βοσκοτόπων, διασφαλίζει αποδεκτά εισοδήματα και παράγει ποιοτικά παραδοσιακά προϊόντα. Έτσι, τα μετακινούμενα συστήματα αποτελούν παραδείγματα εκτατικών συστημάτων, τα οποία είναι κατάλληλα για την ανάπτυξη ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών. Ο κύριος σκοπός αυτού του ερευνητικού προγράμματος είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη εξέταση όλων των συστατικών στοιχείων του μετακινούμενου συστήματος αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα. Μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, η Ερευνητική Ομάδα στοχεύει στην κατανόηση της δυναμικής του συστήματος και στη διερεύνηση των διαρθρωτικών του χαρακτηριστικών, των ακολουθούμενων πρακτικών, των οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των εκτροφών αλλά και των ίδιων των εκτροφέων, των περιβαλλοντικών του επιδράσεων σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, των συνεπειών του στη διαχείριση των βοσκοτόπων, των γενετικών χαρακτηριστικών των μετακινούμενων ζώων και της ποιότητας του παραγόμενου γάλακτος και των μεταποιημένων προϊόντων. Για την πραγματοποίηση των σκοπών του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε μια μεγάλης κλίμακας πρωτογενής έρευνα των μετακινούμενων κοπαδιών, με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων σε δείγμα των εκτροφών, την απόκτηση δειγμάτων αίματος από μετακινούμενα ζώα, τη συλλογή δειγμάτων γάλακτος και τυριού και, τέλος, τη συλλογή δεδομένων από βοσκοτόπους που χρησιμοποιούνται από μετακινούμενα κοπάδια. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων αξιοποιεί ευρύ φάσμα σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων. Τα αποτελέσματα του Ερευνητικού Προγράμματος παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη χάραξη πολιτικών και αναπτυξιακών στρατηγικών για την ελληνική κτηνοτροφία, εν γένει, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε ολοκληρωμένα αναπτυξιακά σχέδια για τον αγροτικό χώρο, τα οποία θα αξιοποιούν τα τοπικά προϊόντα ποιότητας και θα προάγουν την περιβαλλοντική προστασία, αναστρέφοντας, ταυτόχρονα, τις τάσεις αποψίλωσης του αγροτικού πληθυσμού. Σκοπός και στόχοι του Έργου - Κατανόηση της δυναμικής του συστήματος. Δημιουργία βάσης δεδομένων των μετακινούμενων εκτροφών. Καταγραφή γενετικών χαρακτηριστικών των εκτρεφόμενων ζώων - Αποκάλυψη των πολυλειτουργικών χαρακτηριστικών του συστήματος - Εντοπισμός των πλεονεκτημάτων του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών - Ανάλυση του κοινωνικοοικονομικού προφίλ των μετακινούμενων εκτροφών και των εκτροφέων - Βελτίωση της γνώσης σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των βοσκοτόπων - Εξέταση της ποιότητας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Συμμετέχοντες ερευνητές και προσωπικό: