Η Βιολογική Γεωργία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στα πλαίσια αυτής της έρευνας παρουσιάζεται η κατάσταση της βιολογικής γεωργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Κύριο αντικείμενο της έρευνας ήταν η παρουσίαση του προφίλ του βιοκαλλιεργητή, οι στάσεις-κίνητρα του απέναντι στη βιολογική γεωργία, η χρηματοοικονομική του κατάσταση και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει σε σύγκριση με τους αντίστοιχους συμβατικούς παραγωγούς στην συγκεκριμένη περιφέρεια.

Επιστημονικός Υπεύθυνος(η): 
Συμμετέχοντες ερευνητές και προσωπικό: 
Ομάδα Έργου: 
Ηλιόπουλος, Κ., Παπαδόπουλος Δ., Χανιωτάκης Ι., Καντερές Ν.
Ημερομηνία Έναρξης: 
2 003
Ημερομηνία Λήξης: 
2 004
Χρηματοδότηση: 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Καινοτόμες Ενέργειες του ΕΤΠΑ 2000-2006 Πρόγραμμα INNACT – RWG 2002-2003