Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Κ.) είναι  ερευνητικό ινστιτούτο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο.) - "ΔΗΜΗΤΡΑ", ο οποίος λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.Δ. υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος κι Ενέργειας .  Αποτελεί τον εθνικό φορέα εξεύρεσης λύσεων στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα του αγροδιατροφικού τομέα, μέσω της διεξαγωγής υψηλού επιπέδου έρευνας και της αποτελεσματικής διάχυσης των πορισμάτων της στους άμεσα ενδιαφερόμενους και στην επιστημονική κοινότητα. Η αποστολή του ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Κ. είναι να προσφέρει ενημέρωση και επιστημονική στήριξη σε όλους όσοι λαμβάνουν αποφάσεις στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σχετικά με θέματα οικονομίας και πολιτικής τα οποία αφορούν την αγροτική οικονομία, τις βιομηχανίες γεωργικών εισροών και τροφίμων & ποτών, τους φυσικούς πόρους και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου.
Organisation contact: 
info@agreri.gr