Πρόσκληση - Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2020-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2020-2021 στο πλαίσιο των ενωσιακών απαιτήσεων του (ΕΕ) 2017/1004» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» ΕΠΑΛΘ (ΟΠΣ 5004055, ΣΑΕ0861)Προθεσμία μέχρι και την 30-7-2021

Συντάκτης: 
madalena