Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 39985/290/20.07.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη & Υποστήριξη του Επιστημονικού Έργου του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας» (ΑΝΥΠΕΠΕ). Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων και των απορριπτέων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργουΚαταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:30

Συντάκτης: 
madalena