Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 53712/389/16.10.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος