Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 39960/289/20.07.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Advancing non conventional water management for innovative climate-resilient water governance in the Mediterranean Area», με ακρωνύμιο «AGWAMED», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος PRIMA – Section 2

Συντάκτης: 
madalena
Επισυναπτόμενο αρχείο(α):