Ανάρτηση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 43409/288/05.08.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Αλιευτικά Δεδομένα