Ανάρτηση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης - Αλιευτικά δεδομένα

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 36598/157/12.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2020-2021 στο πλαίσιο των ενωσιακών απαιτήσεων του (ΕΕ) 2017/1004» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 ΕΠΑΛΘ (ΟΠΣ 5004055, ΣΑΕ 0861),

Συντάκτης: 
madalena