ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του  Έργου «Οικονομική Αποτίμηση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ».Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:30

Author: 
madalena