Απόφαση ΔΣ Έγκριση της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 42520/02.08.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – Α' ΦΑΣΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5136156

Author: 
madalena
Attached File(s):