ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - SmartMussel

Το ΙΝΑΓΡΟΚ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Εγκατάσταση έξυπνου αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης εκμεταλλεύσεων μυδοκαλλιέργειας» με ακρωνύμιο: «SmartMussel», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της δράσης “Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’.

Author: 
madalena