Προώθηση της δια βίου μάθησης και των εργασιακών πρακτικών ενσωμάτωσης

Ομάδα Έργου: 
Δρ Δημήτρης Παπαδόπουλος
Ημερομηνία Έναρξης: 
2 005
Ημερομηνία Λήξης: 
2 008
Χρηματοδότηση: 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, EQUAL, Priority Axis 2, Measure 2.1