Η χρησιμοποίηση εγχώρια παραγόμενων σπερμάτων και σανού κτηνοτροφικών ψυχανθών (ρεβίθι, μπιζέλι, κουκί, κ.α.) ως εναλλακτική προέλευση πρωτεϊνών στη διατροφή των αγροτικών ζώων, με σκοπό την παραγωγή πιστοποιημένων κτηνοτροφικών προϊόντων ποιότητας

Οι ερευνητικοί στόχοι του Προγράμματος και οι αντίστοιχες εργασίες είναι οι εξής:1.      Χρησιμοποίηση κτηνοτροφικών ψυχανθών στη διατροφή των προβάτων σε συνδυασμό με άλλες τοπικά παραγόμενες ζωοτροφές2.      Συγκριτική τεχνικοοικονομική μελέτη των δυο συστημάτων-μεθόδων εκτροφής –παραγωγής .3.      Έλεγχος των αποδόσεων δυο πειραματικών ποιμνίων προβάτων (των 200 περίπου ζώων το καθένα).4.      Έλεγχος της ποιότητας των παραγόμενων ζωοκομικών προϊόντων.

Participating Faculty and Staff: 
Starting Date: 
2 012
Ending Date: 
2 014
Funded by: 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης