Ελεγχος φυσικού αντικειμένου από την υπεύθυνη παρακολούθησης του Προγράμματος LIFE